Polityka prywatności

DEFINICJE:  

Administrator – ecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, przy ul. Dominikańskiej 9, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000633604, posługująca się numerem NIP: 9562319102 oraz REGON: 365047993, posiadająca adres e-mail: office@ecom.software.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.ecom.software.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z niego.  

§ 1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajdujących się w Serwisie. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do kontaktu, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu plików cookies. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Szanując prywatność Użytkowników Serwisu, Administrator dochowuje wszelkiej należytej staranności i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Administrator dokłada należytej staranności aby dane były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie celów;
c) nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami;
d) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
e) odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem;
f) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator szanuje prawo do prywatności oraz dba o bezpieczeństwo danych i w tym celu używa m.in. bezpiecznego protokołu do szyfrowania komunikacji (SSL). Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 2 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres wskazany powyżej, elektronicznie poprzez e-mail: gdpr@ecom.software lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 300 03 36. Administrator gromadzi następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu;
c) adres e-mail.

§ 3 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez wypełnienie przez Państwa formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) w celu wysyłki informacji handlowych na adres e-mail podany przy procesie rejestracji, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody. Podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, przy czym dla każdego celu Administrator uzyskuje osobną zgodę;
b) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego). Podstawą prawną jest art. 6 ust, 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po wycofaniu zgody Administrator zastrzega sobie prawo do ich przetwarzania wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy krajowego lub unijnego porządku prawnego zobowiązują Administratora do retencji danych osobowych;

§ 4 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie niezbędnym, wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – do momentu jej wycofania. W przypadku ustania celu oraz podstawy przetwarzania danych osobowych, Administrator ma prawo przetwarzać dane w innym celu, pod warunkiem istnienia odpowiedniej podstawy prawnej. Administrator udostępnia dane osobowe jego podmiotom stowarzyszonym, firmom świadczącym usługi na jego rzecz, a w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, biurom rachunkowym, dostawcy poczty. Dane osobowe są zawsze powierzane na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Administrator nie przekazuje pozyskanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator nie udostępnia danych podmiotom trzecim z nim nie związanych, z wyłączeniem sytuacji, w których wymagają tego przepisy prawa – na podstawie żądania uprawnionego organu lub sądu.

§ 5 Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 6 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.

§ 7 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 8 Administrator w trakcie świadczenia usług stosuje pliki cookies, czyli technologie służące do gromadzenia i zapisywania informacji. Pliki cookies to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputerze, tablecie, telefonie). Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu. Użytkowników korzystających z Serwisu prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich urządzeniach końcowych. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) niezbędne – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, bez nich witryna nie działałaby poprawnie, domyślnie zawsze aktywne;
b) personalizacja – „zapamiętują” wybrane przez Państwa ustawienia i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
c) analityczne – w celu śledzenia ruchu na stronie, informacji na temat liczby odwiedzających stronę osób, danych geograficznych, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron;
d) marketingowe - te elementy są wykorzystywane do dostarczania reklam, mogą one również służyć do ograniczania liczby wyświetleń reklamy oraz mierzenia skuteczności kampanii reklamowych.

Mają Państwo możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies, jeżeli się nie zgadzają się na zapisywanie tych plików. W tym celu należy zmienić ustawienia, korzystając z przycisku ustawień preferencji cookies, znajdującego się w lewym dolnym rogu Strony Serwisu. Natomiast po wyłączeniu plików cookies niektóre z funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne.

§ 9 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 10 Korzystanie ze Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie informacje, zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych, jakie działają niezależnie od niego i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z jakich treścią Administrator zaleca się zapoznać. Zawartość Serwisu Administratora oraz wszelkie treści na nim prezentowane objęte są prawem autorskim. Wszystkie znaki towarowe, logotypy oraz materiały prezentowane na stronie Administratora chronione są przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez jego pisemnej zgody. Wykorzystanie materiałów bez pisemnej zgody Administratora stanowi naruszenie prawa i naraża Państwa na odpowiedzialność cywilną. W Serwisie Administratora zamieszczone zostały wtyczki serwisów społecznościowych. W praktyce oznacza to, że odwiedzając stronę internetową, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Administratorów mediów społecznościowych, przekazując informacje o wyświetleniu strony internetowej Administratora w Państwa przeglądarce, nawet w sytuacji, gdy akurat nie są Państwo zalogowani w danym serwisie lub nigdy nie posiadali profilu u danego usługodawcy.

Treści zawarte w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12.04.2024 r.

Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu ułatwienia nawigacji po stronie, analizy korzystania ze strony oraz wsparcia naszych działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.